Projektuppdrag rubrik

Jag har arbetat hela mitt yrkesverksamma liv inom bygg- fastighet- och installationsbranschen varav de flesta år i
ledande befattning. Jag har både haft rollen som beställare och utförare i flera delar av byggkedjan och har även
erfarenhet av offentlig sektor.
 
Jag åtar mig hela eller delar av projektledningsuppdrag inom bygg, fastighet, anläggning och installation. 
Med har gedigen erfarenhet av ledning samt av komplexa projekt vet jag vilka svårigheter som kan dyka upp på
vägen fram till färdigställande.  

Uppdragstyper
1. Projektledning:

    •  Ekonomisk uppföljning/kontroll
    •  Utvärdera handlingar och egenkontroller
    •  Leda startmöte
    •  Leda byggmöten
    •  Bevaka att kvalitets- och miljöledningsplaner  följs
    •  Bevaka att avvikelserapporter och provningar
    •  Samordningsansvarig kontrollansvarig enligt PBL
    •  Bevaka att tidsplaner och betalningsplaner efterföljs
    •  Bevaka att erforderliga myndighetskontakter tas
    •  Bevaka att andra branschkrav efterlevs
    •  Bevaka att kontroller, förbesiktningar och slutbesiktningar utförs
    •  Bevaka att relationshandlingar upprättas
    •  Bevaka att drift- och skötselinstruktioner samt protokoll över provningar och   injusteringar och samordnad
      funktionsprovning överlämnas
    •  Bevaka att eventuella besiktningsfel åtgärdas och efterbesiktas
    •  Delta i slutbesiktning

2. Investeringsutredningar
3. Upphandling/Inköp
4. Projekteringsledning
5. Besiktningar